ข่าวกิจกรรม

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ

คำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินhtt ... Read More »

อบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออาจสามารถ

เมื่อวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลอาจสามารถ ... Read More »

ประชุม การพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลการเยี่ยมบ้านโดยการใช้โปรแกรม NEMO Care

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 รพ.อาจสามารถ ได้จัดประชุม การพัฒน ... Read More »