ข่าวกิจกรรม

อบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออาจสามารถ

เมื่อวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลอาจสามารถ ... Read More »

ประชุม การพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลการเยี่ยมบ้านโดยการใช้โปรแกรม NEMO Care

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 รพ.อาจสามารถ ได้จัดประชุม การพัฒน ... Read More »

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care)

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลอาจสามารถ จัดโครงการ ... Read More »