วิสัยทัศน์และพันธกิจโรงพยาบาลอาจสามารถ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นเครือข่ายสุขภาพชั้นนำ ระดับภาคโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ค่านิยม

บริการประทับใจ : ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย  ผู้รับผลงาน

ได้มาตรฐาน      : มีคุณภาพ และปลอดภัย

ยึดถือคุณธรรม  : เสมอภาค และเท่าเทียม

พันธกิจ(Mission)

  1. การควบคุม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ
  2. ให้บริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพ
  3. การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและมีความสุขในการทำงาน

Bet365 Visit site get 200 GBP