ประชุม การพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลการเยี่ยมบ้านโดยการใช้โปรแกรม NEMO Care

ประชุม การพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลการเยี่ยมบ้านโดยการใช้โปรแกรม NEMO Care

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 รพ.อาจสามารถ ได้จัดประชุม การพัฒนาระบบการส่งต่อข้อมูลการเยี่ยมบ้านโดยการใช้โปรแกรม NEMO Care ในเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออาจสามารถ (CUP อาจสามารถ) ปีงบประมาณ 2563