โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care)

โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care)

เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 โรงพยาบาลอาจสามารถ จัดโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) ณประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภออาจสามารถ