จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลอาจสามารถขอ ปรับระบบบริการดังนี้

จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลอาจสามารถขอ ปรับระบบบริการดังนี้

covid