งดจ่ายกระแสไฟฟ้าในโรงพยาบาลอาจสามารถ

งดจ่ายกระแสไฟฟ้าในโรงพยาบาลอาจสามารถ