อบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออาจสามารถ

อบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออาจสามารถ

เมื่อวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลอาจสามารถ และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออาจสามารถ เข้าร่วมอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม บรรณยายโดยพระมหาอำคา  วรปัญโญ พระวิทยากรคลีนิกคุณธรรมนำองค์กร(OD)