เลือกปี
ชื่อ ดู Upload
EB.1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) by บริหาร 31  อัพแล้ว
EB.2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการซื้อจัดจ้าง by บริหาร 35  อัพแล้ว
EB.3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี by บริหาร 6  อัพแล้ว
EB.4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ by บริหาร 8  อัพแล้ว
EB.5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามี่ส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร by บริหาร 11  อัพแล้ว
EB.6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงาน by บริหาร 5  อัพแล้ว
EB.7 ผู้มี่ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่ by บริหาร by 2020-06-11 14:21:03 6  อัพแล้ว
EB.8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน by งานประกัน by 2020-06-11 14:16:34 17  อัพแล้ว
EB.9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน by งานประกัน by 2020-06-11 14:18:44 27  อัพแล้ว
EB.10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี by บริหาร 16  อัพแล้ว
EB.11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา) by บริหาร 17  อัพแล้ว
EB.12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี by บริหาร 15  อัพแล้ว
EB.13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานฯ by บริหาร 11  อัพแล้ว
EB.14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ by บริหาร 9  อัพแล้ว
EB.15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน by บริหาร 9  อัพแล้ว
EB.16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน by งานประกัน by 2020-06-11 14:16:36 17  อัพแล้ว
EB.17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน by บริหาร 11  อัพแล้ว
EB.18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน by บริหาร 7  อัพแล้ว
EB.19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ฯ by บริหาร 13  อัพแล้ว
EB.20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน by บริหาร 11  อัพแล้ว
EB.21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกฯ by บริหาร 11  อัพแล้ว
EB.22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานฯ by บริหาร 14  อัพแล้ว
EB.23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง by งานประกัน by 2020-06-11 14:16:40 27  อัพแล้ว
EB.24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง by งานประกัน by 2020-06-11 14:16:42 21  อัพแล้ว
EB.25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ by งานประกัน by 2020-06-11 14:16:45 16  อัพแล้ว
EB.26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ฯ by งานประกัน by 2020-06-11 14:16:51 10  อัพแล้ว

Script By ASMHOS.