EB.8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


เลือกปี
ชื่อ ดู
1 รายละเอียด 15
2.แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชด์ ของหน่วยงาน 2

Script By ASMHOS.