EB.3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี


เลือกปี
ชื่อ ดู
1.หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 6

Script By ASMHOS.