EB.25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ


เลือกปี
ชื่อ ดู
1 รายละเอียด 12
2.แบบรายงานผลการกำกับติดตามการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฎิบัติงาน 4

Script By ASMHOS.