EB.16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน


เลือกปี
ชื่อ ดู
1 รายละเอียด 14
2.คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน 2
3.รายงานผลการจัดการข้อร้องเรียน 1

Script By ASMHOS.